Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanken

Geef je mening hier.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Ook de Stentor geeft aandacht aan dit onderwerp:

http://www.destentor.nl/regio/veluwenoo ... bagger.ece
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Oldebroek verzet zich niet tegen stort bagger
bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen zaterdag 10 maart 2012

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek zal voorlopig geen zienswijze indienen om het aanwijzen van plas Voskuil als slibstortlocatie te voorkomen.
Volgens wethouder Jan ten Hove is het te prematuur om een mening af te geven richting Waterschap Veluwe, die de beslissing moet nemen.....lees verder op de website van de Stentor
Lees hier meer informatie over dit onderwerp
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Vier zienswijzen op besluit stort slib in Wezep
Bron www.destentor.nl dinsdag 13 maart 2012

WEZEP - Het Waterschap Veluwe heeft vier zogeheten zienswijzen binnen gekregen die ingaan op het aanwijzen van plas Voskuil in Wezep als baggerstortplaats.....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
lenw
Berichten: 14
Lid geworden op: wo feb 25, 2009 17:10

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door lenw »

Geld speelt hierin een belangrijke rol en dan worden ander doelstellingen overboord gegooid door het waterschap en de gemeente.zoals.milieu enz
Onder de noemer van de plassen zijn te diep ,we kunnen er wat ingooien ,zodat de flora en fauna beter tot zijn recht komt- Middeldijk - kolk langs de A28,inmiddels zijn deze kolken
gevuld met grond en zware metalen .- giftig.Wat zijn de gevolgen op lange termijn-.
De toenmalige Minister Cramer heeft een aantal jaren geleden grondstorten voorlopig stopgezet,omdat de gevolgen op lange termijn niet zichtbaar waren en wat er in de gestorte grond zat moeilijk te controleren is - .vervuiling grondwater,invloed op flora-fauna.Deze kolk waar ze nu willen gaan storten komt wel heel dicht bij een woonwijk met alle gevolgen op lange termijn.
Wim


wim lensink - 13-03-2012 | 19:37
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO stelt vragen over verondieping locatie Landgoed Noorderh

Bericht door Redactie »

ABO stelt vragen over verondieping locatie Landgoed Noorderhoek

Aan: College van B&W gemeente Oldebroek en/of College van gedeputeerde Staten provincie Gelderland en/of College van Dijkgraaf en Heemraden Waterschap Veluwe

Van: De fractie van Algemeen Belang Oldebroek
Datum: 15.12.2012

Betreft: Verondieping locatie Landgoed Noorderhoek te Hattemerbroek (knooppunt A50/A28) aan de Middeldijk ongenummerd

Inleiding
Op bovenvermeld adres ligt een plas ( voormalige zandwinput ) met een diepte van ongeveer 20 tot 25 meter. Vanaf 2006 is deze plas in beheer bij de Grondbank GMG voor een verondieping tot circa 4 meter. Dit in het kader van natuurontwikkeling om een ecologisch waardevolle plas te creëren. Om dit voor elkaar te krijgen zal 1 miljoen kubieke meter slib/grond worden gestort en na de vulfase worden afgedekt met een leeflaag. Waarschijnlijk zal dit in 2016 zijn afgerond.

Op dit moment mag worden geaccepteerd:
- grond t/m klasse industrie, - baggerspecie t/m klasse B.
Voorheen mocht na toetsing ook baggerspecie klasse 3 worden geaccepteerd.

Het is algemeen bekend dat er sprake is van een maatschappelijke onrust over het toepassen van lichtverontreinigde grond en baggerspecie in diepe plassen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt omdat er bij dit soort projecten vaak te weinig vertrouwen is in de overheden
De burgers krijgen het gevoel dat het goedkoop wegwerken van licht verontreinigd grond/slib een hogere prioriteit heeft dan de bescherming van het grondwater en oppervlaktewater. Dit wordt nog eens versterkt als de burgers onvoldoende worden betrokken bij de besluitvorming en als vervolgens onvoldoende wordt gecommuniceerd door de overheden.

Enkele voorbeelden van slechte communicatie:

In juni 2010 werd Oldebroek opgeschrikt door een bericht in de Stentor. Het Almelose bedrijf Nijhoff zou zwaar verontreinigde grond hebben gestort op locaties in Ommen, Kampen en Hattemerbroek (in de waterplas in de oksel van N50/A28).
Bij navraag op 17.06.2010 wist het Waterschap te melden dat er 5.000 ton met koper en PAK vervuilde grond op de locatie Noorderhoek was terecht gekomen. Het is niet duidelijk gemaakt wat de consequenties hiervan zijn en welke maatregelen er zijn getroffen.

Begin 2012 lezen wij op de site van het Waterschap Veluwe dat er een voorstel ligt om ook de plas Voskuil in Wezep in aanmerking te laten komen voor een verondieping. Dat het ontwerp ter inzage ligt om eventueel een zienswijze in te dienen, wordt niet verder gepubliceerd.

Commissie Verheijen
Naar aanleiding van de maatschappelijke onrust (ontstaan door de stort van slib in de Grote Veenderplas, ook wel Mobatgat genoemd), wordt door de minister in 2009 een onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van watergraaf Verheijen.
In juni 2009 is een rapport uitgebracht. Dit rapport heet “ verantwoord grootschalig toepassen van grond en baggerspecie” Hierin is een zeer lange lijst met aanbevelingen vastgesteld en de overheid heeft op basis daarvan in december 2010 een concept uitgewerkt, genoemd
“ Handreiking herinrichting diepe plassen”. Deze Handreiking is echter niet van toepassing op projecten die al in uitvoering zijn. Voor de in uitvoering zijnde verondiepingen van zandwinputten is wél op 22.07.2009 een checklist gemaakt met diverse aandachtspunten.

Naleving en toezicht.
In een ander onderzoeksrapport van de overheid “Staat van toezicht Themarapportage Bodem” van juni 2011 lezen wij onder managementsamenvatting bizar kritische kanttekeningen over naleving en toezicht van/op de regelgeving bij grondstromen.

Rollen van gemeente en provincie bij een verondieping
Bij regelmaat vernemen wij van deze overheden dat het Waterschap bevoegd gezag is en dat een en ander wordt getoetst aan de landelijke regelgeving. Deze opmerking is weliswaar juist, maar anderzijds zien wij ook dat bepaalde gemeenten niet aan de zijlijn blijven staan en een actieve rol spelen. Bijvoorbeeld op basis van de Wm. Wij denken dan aan de gemeente Ede en Barneveld bij de verondieping van de Grote Veenderplas en aan de gemeente Deventer bij de Linderveldseplas.

Gemeente en provincie moeten weten dat bij het veranderen van de bestemming van de locatie Landgoed Noorderhoek de waterkwaliteit een risico kan opleveren voor het realiseren van de doelen. De Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet kunnen in theorie ook leiden tot hoger eisen van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Vragen
Wij realiseren ons dat de verondieping van de plas Noorderhoek inmiddels al nabij het einde van de vulfase verkeert en gedane zaken nemen geen keer. De gestelde vragen richten zich dan ook hoofdzakelijk naar mogelijke negatieve effecten in een latere ontwikkelingsfase.
 1. Conform de Bbk dient een dergelijk project na 10 jaar te zijn afgerond. Kunt u bevestigen dat dit voor de locatie Noorderhoek ook van toepassing is? Zo nee, waarom wordt hiervan afgeweken?
 2. Is er vóór de aanvang van de verondieping een onderzoek geweest naar grondwaterstromen, bodemgeschiktheid en ligging? Is er een onderzoek geweest of deze plas hiervoor wel technisch geschikt was?
 3. 3 Zijn er vóór de aanvang van de verondieping beschermende maatregelen getroffen om een uitloging te beperken?
 4. Bij dit project zijn de aanscherpingen die zijn omschreven bij de “Handreiking Besluit bodemkwaliteit” niet van toepassing en nooit van toepassing geweest. Is dit een reden om extra aandacht te besteden op uitloging van verontreinigingen naar het oppervlaktewater en het grondwater? Bijvoorbeeld door een doeltreffende monitoring en maatregelen bij ongewenste effecten op de omgeving. Zo nee, tot op welke hoogte wordt het risico van uitloging ingeschat? In dit verband verwijzen wij naar een ander rapport “ Handreiking geohydrologische beoordeling bij herinrichting van diepe plassen” van 09.03.2011.
 5. Welke controle maatregelen worden er momenteel uitgevoerd op het grondwater nabij de plas en door wie worden die uitgevoerd?
  6 Zijn er aan deze plas specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen toegekend? Zo ja, welke normen zijn van toepassing?
 6. Zijn er ecologische doelstellingen geformuleerd? Zo ja, hoe zijn die bepaald?
 7. Kan er een toelichting worden verstrekt wie er aansprakelijk is als het grondwater blijkt te zijn verontreinigd en als verwachte doelstellingen niet worden bereikt?
 8. Zijn er al afspraken gemaakt over een nazorgplan en is al duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is?
 9. Op 22.07.2009 is een checklist samengesteld voor verondiepingen die al in uitvoering zijn, met de volgende aandachtspunten: .
  *Monitoring kwaliteit grond- en/of oppervlaktewater.
  *Ontwerp, kwaliteit en wijze van aanbrengen van de afdeklaag.
  *Ecologische en ecologie ondersteunende parameters.
  *Omgaan met bodemvreemd materiaal in partijen grond en bagger.
  *Beheer na de realisatie.
  *Zorg voor kwetsbare objecten (focus op natuur en waterwinning).
  *Communicatie naar of participatie van omwonenden, beoordeling noodzaak voor aanpassing van de wijze waarop dat plaatsvindt.
  *Is toezicht en handhaving door bevoegd gezag voldoende.
  Is deze checklist bij alle betrokken partijen en overheden voldoende onder de aandacht gebracht en zijn/worden de aandachtspunten toegepast?
 10. Graag vernemen wij welke rol/taak de gemeente de komende tijd bij dit project denkt te vervullen.
Adviezen
Door het massale hekwerk, omheining, waarschuwingsborden, en dicht struikgewas rondom de plas oogt het complex als een zeer gevaarlijk terrein, waarbinnen geheimzinnige zaken plaatsvinden. Wij begrijpen de noodzakelijkheid, maar het geeft de burgers het gevoel dat pottenkijkers ongewenst zijn.

Wij stellen het volgende voor:
*Organiseer in het voorjaar een opendag en geef een presentatie van de natuurontwikkeling. Bij voorkeur op dagen dat er veel wordt gefietst in de natuur.

*Organiseer een informatiepunt, hetzij via een website, regionaal blad of organiseer een informatiebijeenkomst.

Slot
Soms zijn wij ook de weg kwijt. De taken en rollen van de betrokken overheden zijn bij dit soort projecten niet altijd even duidelijk. Wij rekenen op de medewerking van de gemeente om in samenwerking met provincie en waterschap deze vragen te willen beantwoorden.

Met vriendelijke groet
Ronald Gerard Huub Verberk Anneke Brandsma
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
lenw
Berichten: 14
Lid geworden op: wo feb 25, 2009 17:10

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door lenw »

Wanneer wordt het landgoed open gesteld voor publiek.
Hoe wordt er gecontroleerd ,wanneer het biologisch evenwicht in deze plas hersteld is , want dat was de bedoeling van de grond storten.
Volgens mij worden de vergunningen per jaar verlengd,dus je kunt bezwaarschriften indienen.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door huub verberk »

Vraag 1; Wanneer het landgoed wordt opengesteld is nog niet duidelijk. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de afronding van de verondieping. Uit informatie van 2007 lezen wij dat er drie woonhuizen zullen worden gebouwd en dat 90% van het terrein opengesteld zal worden voor publiek. Niet voor waterrecreatie maar hoofdzakelijk als wandelgebied.
Vraag 2: Wij kunnen helaas daar ook geen antwoord opgeven. Wij hopen daarover meer informatie te krijgen bij de beantwoording van de door ons gestelde vragen.
Vraag 3: Volgens het Besluit bodem kwalteit (Bbk) was er geen vergunning nodig, alleen een melding was verplicht. Gemeente/provincie/waterschap moesten zich conformeren aan de landelijke wetgeving. Pas vanaf 2011 is het aangescherpte beleid ( Handreiking herinrichting diepe plassen) officieel van kracht geworden en moet een herinrichtingsplan voor het verondiepen van plassen ter inzage worden gelegd. Maar dit is alleen voor nieuwe initiatieven. Wel is het zo dat de gemeente een vergunning gaf voor het tijdelijk opslaan van de grond en bagger. Dus een depot op de oevers van de plas. Deze vergunning is maart 2012 door de gemeente verlengd
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Bert-Jan Dokter geschokt door ontransparante Waterschap.

Bericht door Redactie »

Waterschap Vallei en Veluwe: Nota bodembeheer Besluit bodemkwaliteit ter inzage
Bron website Pvda oldebroek

.......
.....PvdA raadslid Bert-Jan Dokter is geschokt over de ontransparante houding van het Waterschap. Dokter heeft in 2012, als burger van Oldebroek, een zienswijze indiende tegen de mogelijkheid tot storten van slib en baggerspecie in de plas bij Wezep Noord. Daarbij vroeg Dokter om dergelijke gevoelig liggende plannen ook rechtstreeks te melden bij burgers en betreffende gemeenteraden. Het Waterschap denkt daar geheel anders over, getuige de afstandelijke reactie van he Waterschap: "Conform het beleid van het waterschap worden besluiten van het algemeen bestuur alleen via de website bekend gemaakt.".....
Lees alles op de website van de Pvda oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Barry »

Een detail wat misschien iets zwaarder weegt dan het milieu, de portemonnee.

Het vrachtverkeer zorgt voor extra beschadiging van de wegdelen. De Duivendansweg bijvoorbeeld staat bij de Voskuilerdijk alweer mooi bol. Dit gaat de samenleving weer geld kosten om te herstellen.

Het vrachtverkeer is een verplichte rij-route opgelegd, maar helaas zijn de chauffeurs ook mensen die onder tijdsdruk werken en daarom toch liever de korte route binnendoor nemen.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Ingezonden door Evert Dickhof (ABO)
Voskuil afgeschreven als locatie voor verondieping met licht vervuild slib

Plas de Voskuil is afgeschreven als mogelijke locatie voor verondieping met licht vervuild slib en grond. Dankzij een zienswijze van Vika op het voorontwerp van begin vorig jaar. Zie Nota bodembeheer Besluit bodemkwalitiet - inspraaknota vraag 6.1 (redactie: en G.J.L. Dokter 7.5) - op de site van het Waterschap.

Vika bedrijfswagens B.V. 6-3-2012

Inspreker maakt bezwaar tegen het verondiepen door storting van de vervuilde grond in de plas Voskuil in Wezep. Inspreker is voornemens om een kavel te kopen naast de plas Voskuil. Het bezwaar van de inspreker is gericht op het feit dat onduidelijk is wat de gevolgen voor de omgeving op de lange termijn zijn.

De gevolgen op de omgeving in de omgeving zijn door het waterschap ingeschat bij het opstellen van de Ontwerpnota. Deze inschatting is nogmaals tegen het licht gehouden en hierbij is ingeschat dat met name rijbewegingen nabij de woonwijk onder andere ongewenst zijn en tot overlast kunnen leiden. Ingeschat is dat niet kan worden voldaan aan het functionaliteitsbeginsel van art. 5 van het Besluit (volgens gangbare maatstaven waarin deze plaatsvinden). Op basis hiervan en de tekst in par. 2.2. "Functionele toepassing" van de Nota is besloten om plas Voskuil uit de Nota te houden als potentieel te verondiepen plas. Indien in de toekomst verondieping gewenst is dient op dit punt de Nota te worden aangepast. Hiervoor geldt dezelfde uitgebreide procedure als voor het vaststellen van de huidige nota, inclusief de mogelijkheid van inspraak

klik op afbeelding voor groter formaat.
Afbeelding

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
boertje van buuten
Berichten: 140
Lid geworden op: vr feb 29, 2008 20:47
Locatie: Wezep

30 miljoen kilo vervuild rivierslib uit Baarn.

Bericht door boertje van buuten »

Zoals uit publicaties blijkt wil een ondernemer 30 miljoen kilo vervuild rivierslib in de Hattemerbroekse kolk gaan storten. De Kolk waar je eerder nog kon zwemmen, windsurfen en strandrecreatie bedrijven,
Nu is dit rivierslib licht vervuild en moet daarom uit Baarn verwijderd worden. Gelukkig is daar de kolk bij Hattemerbroek uitermate geschikt voor. Bovendien wordt de kolk dan meteen ondiep, van 18 meter naar 5 meter gemaakt . Wat is er mooier dan dat.
Nu zal dat wel enige verkeersoverlast met zich mee brengen want dit vervuilde rivierslib zal met vrachtwagens aangevoerd gaan worden. Dit moet allemaal over het smalle viaduct van de Middeldijk over de A28. Nu weet ik niet hoeveel vrachtwagens daar voor nodig zijn, maar ik vermoed nogal veel, ruim meer dan 1.000.
Het gekke is dat er vlakbij een speciaal daarvoor aangelegd eiland in het Ketelmeer is aangelegd. Maar daar wil de ondernemer niet naar toe. Het kan dan met vrachtschepen daar heen vervoerd en daar gelost worden. Hier heeft vrijwel niemand last van. Waarom de ondernemer dat niet wil is nogal onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een kostenplaatje. Maar is het daarom wel aan te raden om het vervuilde rivierslib dan maar in de kolk bij Hattemerbroek te gaan storten?
Kennelijk heeft het waterschap Vallei en Veluwe hier het laatste woord over. Laten we maar hopen dat die bepalen dat het in IJsseloog, het in het Ketelmeer aangelegde eiland voor vervuild rivierslib, gestort moet worden. Er zijn dan lang zoveel schepen nodig, misschien een stuk of 30 tot 50 ? Dan komt het tenminste terecht waar het hoort.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 436
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door mrotman »

Advies voor Boertje van Buuten: Start hier eens met lezen van dit onderwerp. In de wet en regelgeving is door de tijd wel wat gewijzigd.
Vrachtwagens mogen niet over het viaduct, volgen dus een route over binnenwegen. Mochten ze bij Wezep de afrit van de A28 komen, dan loopt de route via het Jan Boerswegje, zover ik weet. Bij eerdere transporten was het niet toegestaan om via Duivendansweg te rijden. De route van de lege vrachtauto's kan wel via het viaduct over de A28. Wel jammer dat niet direct de rondweg op mogen. :shock:
De kolk wordt niet alleen verondiept, maar ook deels gedempt. Dit is voor een groot deel voltooid.
In de Gooi en Eemlander wordt over vrachtauto's van 20 tot 30 ton gesproken. Dit mag je gerust verdubbelen naar 40 tot 60 ton. Bagger en slib heeft ongeveer een soortelijk gewicht van 2100 kg. per kubieke meter.

Media berichten over dit onderwerp:
12 april 2016: Werk aan baggerdepot Baarn stilgelegd. AD
15 november 2016: Vuile bagger op valreep toch weg. Gooi- en Eemlander
17 november 2016: Baggeraar nog verder klem. Gooi- en Eemlander
18 november 2016: Oldebroek onaangenaam verrast over plannen storten slib. Gemeente Oldebroek
18 november 2016: Waterschap onderzoekt stort rivierslib Hattemerbroek. Locourant
19 november 2016: Dumpen baggerslib uit Baarn in Hattemerbroek Locourant
Gebruikersavatar
boertje van buuten
Berichten: 140
Lid geworden op: vr feb 29, 2008 20:47
Locatie: Wezep

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door boertje van buuten »

Ik heb één en ander wat verder bestudeerd. De één zegt dat het om licht vervuild rivierslib uit de Eem gaat en de ander spreekt over zwaar vervuild rivierslib. Waar het nu werkelijk om gaat is dus niet duidelijk.
Als voormalige inwoner van Amersfoort en voormalige fabrieksarbeider aldaar ben ik wel op de hoogte van wat de Amersfoortse fabrieken zoal in de zestiger en begin zeventiger jaren op de Eem loosden en dat was bepaald niet mis. Er was kennelijk geen of zeer gebrekkige regelgeving en geen of nauwelijks toezicht. Dus er werd van alles geproduceerd en het afval ging zonder pardon de rivier in. De Eem stonk in die tijd ook vreselijk. Het was bepaald geen pretje, herinner ik mij, om met een plezierjacht over de Eem naar het Eemmeer te varen. Het beste kon je dat met dichtgeknepen neus doen. Ik neem aan dat er zware metalen en zwaar gif in de rivier terecht kwamen. (Bronswerk en Erdal waren o.a. fabrieken die aan de Eem gevestigd waren)
Hoe zich dat op de bodem heeft uitgesmeerd is ook maar de vraag. Het zou in ieder geval wel goed zijn om uit te zoeken hoe vervuild het rivierslib eigenlijk is.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Ingezonden bericht:
Italiaanse toestanden Zandwinplas. Middeldijk Hattemerbroek.

Een aantal jaren geleden was deze plas een oase van rust veel vogels -vis- schoonwater, mensen uit de omgeving gingen hier regelmatig zwemmen.
Op zeker dag werd de plas -grond verkocht met de bedoeling er een landgoed te stichten , gedeeltelijk zou het openbaar worden , wandelpaden zouden worden aangelegd en herbeplanting zou er plaats vinden.
Maar het grote geld lokte de eigenaar.
Hekken werden er om geplaatst en borden verboden toegang voor onbevoegden. De grondbank zag hierin een bestemming om zware verontreinigde slib -grond te storten. Wie zegt ,dat hier geen zware metalen inzitten ,
zoals een aantal jaren geleden gebeurt is met een plas in de gemeente Oldebroek langs de A 28 ,waardoor de afval afvoer gestopt moest worden
Als reden om grond in deze plas te gooien werd gezegd ,dat de plas te diep was en daardoor de Flora en Fauna ontwricht was en om dit te herstellen was het nodig om de plas minder diep te maken - commercieel geleuter.
Momenteel gaat het waterschap Vallei en Veluwe bekijken of er 65.000 kub verontreinigd slib gestort kan worden in dit gat.
Het waterschap heeft het milieu hoog in zijn vaandel staan..
Boeren worden gestraft als ze gier in de sloten lozen en wat gebeurt hier in een agrarisch gebied............
De gemeente weet zoals gewoonlijk van niets.....
De burger wist het nog eerder dan de gemeente , zie krant Gooi -en Eemlander.
De vrachtwagens kunnen hier niet over het viaduct - A 28-max 20 ton . Ze zullen dus via B wegen de vracht moeten vervoeren, met alle gevolgen van dien ...........

Wim Lensink
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9663
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Ook veel vrachtverkeer door (vervuilde) grond Grondbanke

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 21 november 2016
Verontreinigd slib niet naar Hattemerbroek

Het College van de gemeente Oldebroek heeft vandaag van Waterschap Vallei en Veluwe vernomen dat zij geen toestemming geeft verontreinigd slib uit de Eempolder te storten in de zandwinplas Noorderhoek in Hattemerbroek.

Wethouder Lydia Groot: “Van het waterschap heb ik vernomen dat zij voor het storten van dit slib geen toestemming geven. Reden is dat het materiaal als ongeschikt voor deze locatie wordt gezien.

Als college waren we vorige week verrast en zeer verontrust over de plannen om het slib, dat nu in de Eempolder is opgeslagen, in de Noorderhoek te storten. We hadden grote zorgen over de kwaliteit van het slib en ook over het transport. We hebben dan ook direct contact opgenomen met het waterschap om onze zorgen te uiten. We zijn dan ook zeer blij met het goede nieuws van vandaag.”
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie