Algemeen Beschouwingen 2010 - CDA

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Stefan
Redactie
Berichten: 467
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Algemeen Beschouwingen 2010 - CDA

Bericht door Stefan » di nov 10, 2009 19:31

Afbeelding

Voorzitter;

De eerste nachtvorst hebben wij alweer gehad in Nederland. Brrr, tempraturen onder de 0 graden; toch weer even wennen. Niet dan? De eerste Nederlanders praten alweer over een elfstedentocht. Komt die er deze winter of niet? In deze algemene beschouwingen wil ik graag de parallel trekken tussen deze raadsperiode en deze tocht der tochten. Vooral nu wij bijna de finish van deze raadsperiode in zicht hebben. Wij zijn aangekomen in Dokkum, Leeuwarden wenkt aan de horizon en voor wij het weten zijn alle stempelkaarten vol. Op een kleine wisseling na is de gehele schaats/raadsploeg nog compleet. Het ijs was redelijk goed in deze periode en wij hebben weinig hoeven te klunen. De slag hadden de meeste in deze ploeg raadsleden goed te pakken. Samen slagvaardig was immers het motto.

De ijsmeesters hadden de dikte van het ijs gemeten en de tocht uitgezet. Het ijs was hier en daar wat dunner of van mindere kwaliteit maar geen van de schaatsers of ijsmeesters heeft hieraan lelijke verwondingen overgehouden. De wateren tussen de steden leggen de verbindingen om deze tocht mogelijk te maken. De tocht ging langs vele belangrijke onderwerpen; o.a. de windmolens, het kostendekkend maken van diensten van de gemeente, de begraafplaatsen, het in gang zetten van H2O, een hippisch centrum, de WMO, het armoedebeleid, meer samenwerking met buurgemeenten, diverse bestemmingsplannen, een goed financieel beleid, sport en ontspanning, toekomstvisies enzovoort enzovoort.

Niet alles is gerealiseerd zoals wij het graag zouden willen als CDA fractie maar wel hebben wij de meeste items van ons verkiezingprogramma 2006 af kunnen vinken. Als CDA fractie hebben wij onze mensen bij de start van deze tocht immers heel wat toegezegd!

Samenlevend Oldebroek

Samenlevend Oldebroek heeft misschien wel de mooiste ijsvloer gerealiseerd in deze kabinetsperiode. Wij kunnen constateren dat er in deze bestuursperiode binnen de portefeuille Samenleving heel wat veranderd is door de invoering van de WMO. We zijn zeer tevreden over de manier waarop hiermee aan de slag is gegaan. Er is veel beleid ontwikkeld en uitgewerkt in nota’s waarbij gebruik is gemaakt van de regionale samenwerking maar ook nota’s specifiek voor Oldebroek zijn opgesteld. Omdat de WMO een paraplu is waaronder heel veel taakvelden vallen die onderling ook nog weer raakvlakken hebben, kon ook gebruik worden gemaakt van veel dat al ontwikkeld was.

Een zaak die goed in gang is gezet is het streven naar multifunctioneel gebruik van accommodaties. Naar onze mening is dit een streven dat bij voortduring aandacht verdient; m.n. bij de ontwikkeling van nieuwe plannen.

Toch zijn er ook nog wel enkele onderwerpen waarover we ons zorgen maken. In de raadsvergadering van 30 juni jl. hebben we gepleit voor meer middelen voor de mantelzorgondersteuning. In de septembercirculaire zit 5 ton extra waarvan 430.000 euro voor de WMO. We vragen nogmaals aan het college om extra middelen voor de mantelzorgers. Ja, we weten het, we hebben de afspraak dat er geen geld is voor nieuw beleid. Maar…. de hele WMO is in wezen allemaal nieuw beleid en daarvoor komen ook nieuwe middelen binnen. Kijkend naar de vaak zware last die op de mantelzorgers rust én naar het belang dat in het kader van de WMO aan mantelzorgers wordt toegekend kan het toch niet zo zijn dat die mantelzorgers geen adequate ondersteuning kunnen krijgen uit de middelen van de WMO. Een lokaal steunpunt is wel het minste dat men mag verwachten

Een andere zorg vormen de wijzigingen in de AWBZ. Op 28 september jl. hebben we een aantal schriftelijke vragen gesteld omdat we signalen krijgen over mensen die geen indicatie meer krijgen voor activerende dagopvang. Het enige antwoord tot nu toe is dat we voor 2010 een bedrag van ruim € 65.000 krijgen binnen het WMO-budget voor de AWBZ. Moeten we constateren dat er nog niets is gedaan met bijvoorbeeld de informatie die we vinden op de site van het CIZ, college? We lezen dat er in onze gemeente al zeker 10 personen zijn die geen indicatie hebben gekregen. Wat doen we om te voorkomen dat deze mensen vereenzamen?

Het laatste onderwerp dat we willen noemen m.b.t. Samenleving is het feit, dat er in onze gemeente een onevenredig groot aantal kinderen een ondertoezichtstelling krijgt ten opzichte van omliggende gemeenten. Kan het college aangeven of dit bekend is en wat er wordt gedaan? Daar waar de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om lichtpedagogische hulp te leveren kan dit niet alleen een taak zijn voor de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Voorkomen is nog altijd veel beter dan genezen.

Ruimtelijke Oldebroek

Helaas zijn binnen Ruimtelijke ordening nog niet alle hobbels in het ijs glad gestreken. Samen slagvaardig heeft op grote, voor onze burgers zichtbare projecten, nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Het ijs leek stroef en de slagkracht had in deze wel sterker mogen zijn. Meer oplossing gericht blijft volgens onze CDA fractie het sleutelwoord. . Het op orde brengen van de bestemmingsplannen lijkt de goede kant op te gaan; Noordeinde, Oosterwolde, Wezep-Noord, Oude Dijk. Het zware plan Buitengebied ligt nog wel op ons te wachten. Nu we hier diep in zitten vragen we ons toch af, of we als gemeente wel in staat zijn dit soort enorme klussen zelf te trekken. Was het niet beter geweest om vooraf de ambities van de belanghebbenden (zoals LTO) te weten, of die van onszelf als raad? Nu voelt het alsof we straks voor een voldongen feit staan. “Straks” is nog gepland in 2009, maar wij vragen ons af of dit moment haalbaar is!

De woningmarkt is compleet anders dan een aantal jaren terug. Kavels staan veel langer te koop, projectontwikkelaars willen opeens wel starterswoningen bouwen (aangezien deze wel verkocht worden). De gemeente is bereid om kavels dusdanig aan te passen dat ze wel verkoopbaar zijn (bijv. Noordeinde) Wij denken aan de locaties die we jaarlijks noemen (zoals De melkfabriek, Spakman en Koops). Deze tijd waarin het ons economisch slechter gaat biedt zeker ook kansen.

Wat betreft het in staat zijn grote klussen te doen denken we ook aan de grote projecten. Winkelcentrum Wezep kan niet concreter beschreven worden als “dat dit na 2010 wordt uitgevoerd”. Blijkbaar zijn we niet in staat een goede risico-inschatting te maken en hierop te plannen. Wij zouden in de toekomst graag zien dat de gemeentelijke organisatie hier meer naar gaat werken.

Iets anders dat opvalt in de begroting is de tekst over H2O. Opgebiecht werd dat de schrijver van de tekst over dit onderdeel te vroeg geoordeeld had. Blijkbaar werd zo rond juni nog gemeend, dat we nu al meerdere kavels verkocht zouden hebben. Een zeer trieste zaak, die nogmaals de noodzaak aangeeft van een risico-inschatting. Gelukkig lijkt de, van nature positieve, wethouder zich hier ook van bewust te zijn. En is het nu zo ver dat de H2O-gemeenten andere “parels”dan de lokalen mogen voorleggen aan de provincie om zich te vestigen op het nog steeds kansrijke H2O. Een begin, maar naar onze mening is de BV H2O prima in staat de keuze te maken welke parels op dit bedrijventerrein zouden passen.

Een handreiking dus vanuit de provincie. Wellicht een moment om te kijken of er meer mogelijk is. Want wat betreft de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek Centrum voelt de provincie zich nog maar weinig verantwoordelijk. Een bedrag van 2 ton vanuit Arnhem is een begin, maar lang niet genoeg. Wellicht is 2010 een nieuw moment om als nieuwe raad en college de banden aan te halen met de provincie. Zeker in deze tijd waarin de provincie veel projecten probeert te stimuleren, en men heel veel NUON-gelden te verdelen heeft.

De verkiezingen lijken een belangrijke plek in te nemen deze beschouwingen. Zo vraagt de CU tijdens de begrotingscommissie of er nog wel vuur zit in hun eigen wethouder aangaande het biobased gebeuren. De milieuparagraaf is weinig ambitieus in Oldebroek, dit met uitzondering van het gezamelijke inkoopbeleid. Wethouder u staat toch wel volledig achter het beleid dat u ons heeft voorgelegd?

Financieel Oldebroek

Wat de financiën betreft is het ons allemaal duidelijk dat hier op dun ijs geschaatst wordt. De komende kabinetsperiode zal een veel zwaardere tocht worden dan de huidige, met een striemende wind. Het is zeker dat er een aanzienlijke inperking van de vrije financiële beleidsruimte zal zijn. Aanzienlijke ombuigingen en bezuinigingen zullen noodzakelijk zijn. Dat zal leiden tot een forse verlaging van de inkomsten uit de Algemene Uitkering. Een afwachtende houding of dit werkelijkheid zal worden is een verkeerde keus. Wij onderschrijven uw mening in deze College, we nemen uw prognose ernstig: donkere wolken dreigen na 2012 en 2013.

Het is goed College dat u in 2010 een financiële en beleidsmatige analyse maakt waarna keuzes kunnen worden gemaakt door alle partijen voor het bestuursakkoord. Kunnen we deze analyse vóór maart 2010 verwachten? Cijfers laten zien dat ons land in vergelijking met veel andere landen een duur overheidsbestuur (rijksoverheid, gemeenten en provincies) heeft.

Voor 2010 is de begroting nog sluitend en voor 2011 is er een klein nadelig saldo. Dat saldo wordt gunstig beïnvloed door de rente opbrengsten van de verkoop van NUON aandelen.

Voorzitter, uw voorstel om de opbrengst van de gemeentelijke belastingen in 2010 te laten stijgen met 2% prijsstijging heeft onze instemming. Aan gemaakte afspraken willen wij niet tornen in deze laatste regeerperiode van het bestuursakkoord. Ook de afspraak in het bestuursakkoord dat in beginsel producten en diensten kostendekkend dienen te zijn hebben wij onderschreven. Afspraak is afspraak. Echter, en dat kon u weten, deze CDA fractie gaat niet akkoord met een stijging van de OZB met 4,3% in 2010. Bij de begrotingsbehandeling en de voorjaarsnota hebben wij onze bezwaren reeds geuit en ook op het moment dat u ons vroeg akkoord te gaan met een principe akkoord, heeft deze CDA fractie duidelijk aangegeven de handen vrij te willen houden aangaande deze OZB verhoging. De lasten stijgen voor de burgers zeker in deze tijd al de pan uit. Daarnaast negeert u oproepen van zowel regering, werkgevers en werknemers!

Wij zullen daarom morgen met een amendement, met goed onderbouwde argumenten, komen om deze verhoging te beperken tot maximaal 2%. Onze heldere en duidelijke visie is bij u college bekend. Wij vertrouwen erop dat alle partijen in de Raad ons hierin van harte zullen steunen! Het is algemeen bekend dat de huidige inflatie beduidend lager is dan 2%, maar dit percentage zullen wij niet ter discussie stellen.

Voorzitter, binnenkort zal de nieuwe Nota Grondbeleid aan onze Raad worden aangeboden.

Het rapport van de rekenkameromissie heeft ons laten zien dat het grondbeleid niet geheel op orde was. De kredietcrisis heeft ons geleerd, dat goede regelgeving en een permanente en nauwgezette supervisie en controle noodzakelijk zijn.

Uit de ons toegezonden exploitatieopzetten behorend bij deze begroting blijkt dat deze informatie aan de Raad volstrekt onvoldoende is om onze controlerende rol te kunnen vervullen. Negatieve ontwikkelingen en risico`s dienen immers vroegtijdig in beeld te worden gebracht. Wij wachten met spanning de herziene nota met uw aanbevelingen af.

College, waar is uw verwachting op gebaseerd dat de RAG eind 2010 weer een omvang zal hebben van 10% van de boekwaarden van de grondcomplexen?? Graag Uw reactie!

Een veilig en bestuurbaar Oldebroek


Op het gebied van contact met de burgers is er veel vooruitgang geboekt de afgelopen jaren. Dorpsschouwen en dorpscontactavonden en dergelijke hebben hier aan bijgedragen. Het is duidelijk waarneembaar dat er veel belangstelling bestaat voor de dorpscontactavonden. Wel vindt het CDA het nu tijd om te inventariseren hoe de burgers hier tegenaan kijken. Hoe worden deze avonden gewaardeerd en voor de toekomst aantrekkelijk gehouden voor de burgers? Regelmatig is in de afgelopen bestuursperiode de spiegel voorgehouden o.a. in het afhandelen van brieven, de dienstverlening etc. Het gaat niet slecht. Een compliment aan de ambtenaren en het college. Maar zoals het een echte ondernemer betaamd: het kan altijd beter. Het CDA vindt het jammer dat er door onze inwoners nog niet veel gebruik gemaakt is van de beschikbare dorpsbudgetten. Zijn de mogelijkheden wel genoeg bekend college?

Met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente kunnen wij positieve ontwikkelingen constateren in de kern van Oldebroek, waar de overlast bijna verdwenen is, Maar ook gelukkig eindelijk in Wezep. Nog niet helemaal zoals wij het graag zouden willen maar een sterkere verbetering. Het CDA is hier blij mee en wij denken dat het jongerenwerk en de straathoekwerker hieraan zeker een positieve bijdrage hebben geleverd. Nu nog meer alternatieven voor onze jongeren in onze gemeente om hun vrije tijd op een leuke en nuttige manier te kunnen doorbrengen!

Als CDA maken wij ons ernstig zorgen dat de gemeente Oldebroek valt onder de krimpgemeentes waar het politie betreft. Als het dus redelijk goed gaat in je gemeente wordt je beloond door minder blauw op straat, zo lijkt het wel. Onlangs vernamen wij het gerucht dat zelfs het politiebureau uit onze gemeente zou verdwijnen. College welke gevolgen zou dit voor Oldebroek hebben? Het CDA is nog steeds een fervent voorstander van gemeentelijke aandachtspunten van de politie, als het aan ons ligt zouden dit ook wel kernaandachtspunten mogen zijn. In de handhaving lijkt het erop dat de gemeente flink op stoom komt. Het saldo voor bestemming wordt verhoogd met ruim 150.000 euro. College bent u tevreden over de wijze waarop de handhaving in onze gemeente verloopt? Halen we het beoogde resultaat? Naast uw beantwoording wacht de CDA fractie dan ook het evaluatie- rapport handhaving 2009 af.

Het was een mooie schaatstocht de afgelopen 3,5 jaar. Ook in een tocht als deze merken wij dat samenwerking een belangrijke zaak is om sterk voor de dag te kunnen komen. Verbindingen met alle lagen in de samenleving en op bestuurlijk niveau.

In de sport wordt er in pelotons gewisseld ten aanzien van de kopposities. Dat houdt het peloton sterk. Het CDA is blij met de samenwerking op RNV-niveau en ook met betrekking tot Hattem en Heerde. In de raadsvergadering van 3 november heeft onze fractie zich al duidelijk uitgelaten over de toekomst van Oldebroek. Wij herhalen het nog maar een keer Sociaal en economisch zijn de bouwstenen voor de ruimtelijke ordening. Het CDA ziet dus graag een brede toekomstvisie. Het is ons allen duidelijk dat een sterk lokaal en regionaal beleid een antwoord is om de huidige economische crisis voortvarend te bestrijden, ook in Oldebroek! Zoals Vermeend in het VNG magazine schrijft ,,er liggen kansen voor het lokaal bestuur”

Voorzitter, ik zou graag mijn op een na laatste stempel hier ontvangen om dan met waar mogelijk een nog krachtige slagvaardigheid met deze ploeg de eindsprint in te kunnen zetten naar de finish. Op naar het elfstedenkruisje. Hebben wij het verdiend als raad? Het kan altijd beter, maar er is samen veel bereikt. Onlangs las ik in een kroniek ,,Het belang van de gemeente bindt politieke partijen lokaal sterker dan de verschillen kunnen verdelen”. Deze woorden kan ik alleen maar onderschrijven en zijn zeker bewaarheid in Oldebroek

Als CDA volksvertegenwoordigers voelen wij ons sterk verbonden met de Oldebroekse maatschappij. Juist dit maakt het raadswerk zo bijzonder leuk en boeiend en het geeft een duidelijk doel voor ogen. Voorzitter Het CDA wil zijn dank uitspreken naar de collega-fracties in deze raad. Het was en is goed met u te schaatsen maar eerlijk is eerlijk wij als CDA zullen proberen te blijven gaan voor de beste tijd. Onze coach, de griffier, bedankt voor uw ondersteuning. College ook bedankt voor uw inzet voor de burgers in Oldebroek; dat mag ook wel eens gezegd worden! Ook dank aan het ambtelijke apparaat. U weet het, u bent vaak onderwerp van kritiek en grapjes op verjaardagen en partijen. Maar het CDA vindt dat u veel voor elkaar hebt gebokst in de afgelopen tijd. Ga zo door en zet u in voor de burgers en de gemeente; geworteld in de lokale gemeenschappen, betrokken en herkenbaar.

De Bijbelse boodschap is en blijft voor onze CDA fractie onze grondslag en inspiratie. Zonder het kompas van ons geloof zouden wij op geen enkele wijze een tocht kunnen maken. Met grote dankbaarheid danken wij onze hemelse Vader. Hij hielp ons waar het moeilijk was en leidde ons op de juiste weg.

ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Algemeen Beschouwingen 2010 - CDA

Bericht door ronaldb » wo nov 11, 2009 12:34

Hoera lang leve de graaicultuur van de politieke partijen
Het is te gek voor woorden dat de burgers het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen
en de gemeente hun belasting maar weer lekker verhogen juist in deze tijd zou men de belastingen
niet moeten verhogen maar net als wij burgers een pas op de plaats moeten maken.

Plaats reactie