Algemene Beschouwingen 2010 - ChristenUnie

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Stefan
Redactie
Berichten: 467
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Algemene Beschouwingen 2010 - ChristenUnie

Bericht door Stefan » di nov 10, 2009 19:31

Afbeelding

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Wat af is, is niet gemaakt.
Deze spreuk siert de entree van het gebouw in Apeldoorn waar de centrale meldkamer zit. Op het eerste gezicht wat cryptisch, raadselachtig. Als je het iets anders leest wordt het al wat duidelijker: Wat gemaakt is, is niet af. De zin is ontleend aan een literair essay en heeft een poëtische strekking. Maar wel treffend: als mensen iets maken is het inderdaad nooit af. Er is slechts één persoon die dat wel kan, en Zijn naam schrijf je met een hoofdletter.

Inderdaad: wat wij als bestuur en politiek doen is niet, is nooit af. De voorliggende begroting illustreert dat. Er is veel in gang gezet, er zijn veel plannen waarvan je nu al weet dat ze niet afgerond, niet statisch zijn, maar moeten worden verfijnd, aangepast, geactualiseerd enz. enz. Dat is ook niet erg. Maar het maakt wel duidelijk hoe dynamisch onze wereld, ook onze plaatselijke samenleving is.

We durven te stellen dat het in Oldebroek in vele opzichten goed gaat.
Tegelijkertijd weten we dat er wel degelijk mensen in onze omgeving zijn die gebukt door het leven gaan. Het is daarom onze dure plicht als overheid om naar vermogen daar oog voor te hebben en er wat aan te doen. Dat helpt ons ook om scherp te blijven op onze taken en verantwoordelijkheden.

Voorzitter,

Kijken we naar de tekst van de begroting dan moet het ons van het hart dat we die – de inleiding uitgezonderd - weinig sprankelend vinden. Af en toe lijkt er geschreven te zijn zonder dat de auteur zich afvroeg wat de lezer er mee kon, welke houvast ze bood. Het zou natuurlijk niet goed zijn als dit een symptoom is van een college dat al aan het afbouwen is. Na het vertrek van de gemeentesecretaris, en het vermoedelijke vertrek volgend jaar van twee wethouders en een aantal ervaren raadsleden ligt hier een risico. Het college is voor vier jaar gevormd, en we doen een beroep op u dit geen verloren jaar te laten worden. We doen dus een appel op u om een energiek vervolg te geven aan waar u naar onze tevredenheid mee bezig bent geweest. Dat hebben we ook nodig als basis voor de volgende regeerperiode.

Vraag 1.:

Graag uw reactie op onze bezorgdheid.

Een heel andere reden voor ons om bezorgd te zijn ligt in bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Ondanks de inspanningen van college en raad om transparant te operen, en een actieve communicatie met de bevolking op te bouwen, zijn er rimpelingen in de vijver. Het is een legitieme en gezonde zaak als mensen zich organiseren tot een nieuwe politieke partij. Het kan fris zijn als ‘het kussen eens wordt opgeschud’. Maar we zien ook populistische trends. Als we b.v. in onze regio in de keuken van bepaalde belangenpartijen kijken dan zien we daar potjes op het vuur staan met nare etiketten:

* insinuaties
* halve waarheden
* verdraaiing van feiten
* verdachtmakingen
* afbraak
* cliëntelisme

om niet meer te noemen. We vallen hier geen personen aan die zich nu niet kunnen verdedigen, maar laken wel dit abominabele instrumentarium. We maken ons echt zorgen om het verschijnsel dat anonieme personen op websites mensen mogen beschadigen door niet-onderbouwde beschuldigingen. We hebben respect voor mensen die zich inspannen om via objectieve voorlichting te proberen zaken uit te leggen. Maar kritiek-om-de-kritiek, het zwart maken van integere personen, het zich niet willen laten corrigeren door de werkelijke feiten, afgeven maar niet meedenken, afbreken maar niet opbouwen, achten we een ondermijning van de stabiliteit van de samenleving.

Het is goed dat de in deze raad gekozen mensen het vertrouwen van de samenleving hebben gekregen. Feit is dat in toenemende mate raadsleden voortijdig afhaken. Het is goed hier onze collectieve verantwoordelijkheid op te pakken om straks nieuw-gekozenen te helpen goed in te werken. Onze fractie is bereid daaraan een actieve bijdrage te leveren – uiteraard in alle bescheidenheid.

Toch is het ook goed om door bepaalde retoriek heen te kijken. Want voor een deel valt vanuit de achtergrond van dit alles te concluderen dat er kennelijk bij sommigen geen goed beeld is van wat bestuur en politiek feitelijk inhouden. Daarom kunnen we er ons niet slechts van afmaken, maar altijd bereid zijn naar kritiek te luisteren. En blijft het voor bestuur en politiek nodig om er de goede dingen tegenover te stellen:

- heldere uitleg
- integer handelen
- empathie
- open communicatie
- zorgvuldige en adequate dienstverlening

enz.

Kortom: we hebben een stabiele en betrokken overheid nodig. Zodat het bestuur van onze samenleving degelijk en duurzaam is, toekomstbestendig.

Voorzitter,

We willen op vier gebieden nog wat opmerkingen maken en bijbehorende vragen stellen.

1. Aandachtgebied: financiën

Financieel perspectief.
Het college heeft voor 2010 een begroting kunnen presenteren met een beperkt overschot.
Hiervoor heeft het college geen bezuinigingen hoeven door te voeren, die pijnlijk zijn voor de burgers. Dit is te danken aan het dividend en de rente van de NUON-gelden.

In deze meerjarenbegroting hebt u geen wensen gehonoreerd om de meerjarenbegroting niet structureel te belasten, aangezien er na 2011 flinke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd moeten worden. Wij steunen dat.

Exploitatie-opzetten
De exploitatie-opzetten zijn onvolledig aangeleverd. Gelukkig hebben wij inmiddels een nadere toelichting ontvangen, waarin de vorig jaar gevraagde en toegezegde informatie staat. Ook in het rapport van de rekenkamercommissie zijn hierover stevige opmerkingen geplaatst. Er ontbreekt een risico-analyse, die vooral in deze onzekere tijd van levensbelang is, ook om daarmee de gewenste stand van de RAG te bepalen. In deze risico-analyse zal volgens onze fractie ook het bedrijventerrein H2O betrokken moeten worden.

Vraag 2:

Graag uw reactie hierop.

Uit de berekeningen blijkt dat de RAG eind 2010 weer op het gewenste niveau zal zijn. Ook kunnen er de komende jaren flinke bedragen aan de RAG toegevoegd worden volgens de gegevens, die wij ontvangen hebben. Een goede zaak.

De weerstandscapaciteit zal door de verkoop van de NUON-aandelen ruim aan het risicoprofiel voldoen, en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen cq verbeteren
door de uitbetaling van de NUON-aandelen en het overschot bij de RAG.

Overall, voorzitter, mogen we met dankbaarheid constateren dat de gemeente Oldebroek er financieel gezond voorstaat, alhoewel er donkere buien boven Nederland komen in verband met de bezuinigingen die de rijksoverheid zal moeten doorvoeren, maar dit zal voor alle gemeenten van Nederland gelden.

Voorzitter,

En dan het ozb-verhaal.
Het is gebruikelijk dat aan deze tafel het debat plaatsvindt over de voorstellen van het college. Het CDA heeft het nodig geacht om langs verschillende wegen alvast te roepen dat het niet tot de gedachte ozb-verhoging bereid is. Terwijl het toch wel royaal heeft gestemd vóór een aantal zaken die een beslag leggen op onze portemonnee.

We vinden het dus niet chique van een coalitiepartner, die zich immers via het bestuursakkoord heeft gebonden aan de kaders voor eventuele ozb-verhoging. Daar tekenden de PvdA, CDA en ChristenUnie voor de volgende tekst:

* uitgangspunt voor de stijging van (o.a. ozb) zal – uitgaande van de huidige gemeentelijke belastingssystematiek (die sinds het bestuursakkoord niet is veranderd) het wettelijk kader van de ozb zijn (namelijk: een vast percentage vermeerderd met het inflatiepercentage)
* en: wanneer de aanpak van een bepaald project of een bepaalde maatschappelijk wenselijke zaak om investeringen vraagt en daarvoor dekking wordt gezocht zal dat helder en duidelijk met de samenleving gecommuniceerd worden. (En dan volgt nog de oud-voor-nieuw-bepaling).

Het valt ons op dat het CDA kennelijk alleen huiseigenaren wil beschermen. Nou een gemiddelde huiseigenaar zou bij de in de begroting voorziene verhoging 50 eurocent per maand, dat is dus 6 euro per jaar meer moeten betalen. En overigens zou het vervallen van die last grotendeels in het voordeel van DeltaWonen uitpakken. Wat ons tegenvalt is dat de mantelzorg – waarvoor gelukkig ook het CDA pal stond - kennelijk geen doel is waar het CDA dekking voor wil hebben. We horen nog wel - straks of in de tweede ronde - hoe dit zit.

Maar wat ons het meest dwarszit is de zinsnede in de boodschap van het CDA dat zij wel een betrouwbare coalitie-partner wil zijn; hoe moeten we dat nu opvatten: zijn de andere coalitiepartners dat dan niet als zij vóór die verhoging zouden stemmen? Omdat deze dingen vragen oproepen over de zekerheid van afspraken bij een eventuele volgende coalitie-onderhandeling vragen we het CDA om uitleg.

Overigens voorzitter vinden ook wij natuurlijk dat lastenverzwaring in deze tijd niet gewenst is. Maar het tekort dat ontstaan is door de vaststelling van de begraafplaatsverordening – ook met instemming van het CDA - zal toch gedekt moeten worden. Onze fractie ziet wel mogelijkheden voor een goede dekking. Mocht na deze eerste ronde het college bij zijn voorstel blijven, en andere fracties geen lumineuze voorstellen doen die nog beter zijn dan wij in petto hebben, dan zullen we dat morgen in de tweede ronde inbrengen.

Maar voor deze ronde willen we benadrukken dat de vraag van iets wel of niet met een ozb verhoging dekken niet het belangrijkste is. Door als maar op het stokpaardje van de ozb te blijven tamboeren blokkeer je bij voorbaat het debat; het gaat onze fractie erom wat de inwoners van Oldebroek uiteindelijk betalen aan de lokale overheid en de voorzieningen en diensten die de overheid hen biedt. Dat moet voorop blijven staan.

2. Aandachtsgebied: bestuurlijke zaken, communicatie

Burgerbetrokkenheid

Voorzitter,

De dorpsgesprekken hebben hun bedding gevonden. De presentatie e.d. verloopt steeds meer ontspannen. Voorkomen moet echter worden dat we in een soort sleur komen. Wij bepleiten drie dingen waarop de organisatie zich moet richten:

1. blijf bevorderen dat het niet steeds over de ene stoeptegel, de hondenpoep, overtollig blad etc. gaat, maar activeer mensen eigen ruimte tot handelen te benutten zodat we op de dorpscontactavonden meer de structurele en beleidsmatige kant centraal krijgen
2. monitor de afspraken; bij een frequentie van ongeveer 1 gesprek per jaar moet de bevolking tussentijds (minimaal twee keer per jaar) gebriefd worden over de voortgang va met name de afspraken; trek een les uit wat er in Hattemerbroek niet goed ging
3. en vooral: stimuleer krachtig de totstandkoming van contactgroepen per kern, en geef die een belangrijke rol op de contactavonden.

Vraag 3:

Deelt u deze benadering, en bent u bereid in die zin te werken?

LOCO

Voorzitter,

Onze fractie heeft zich altijd zeer positief opgesteld jegens de LOCO. Onze lijn tot nu toe:

* LOCO is belangrijk voor de samenleving en verdient steun
* het rijksbedrag is niet geoormerkt, de gemeente is weliswaar niet verplicht het zonder meer door te sluizen, maar het beleid zou er wel opgericht moeten zijn die kant op te werken
* hoewel deze bekostiging niet onder de subsidieverordening valt mag van de LOCO toch enige medewerking worden gevraagd om – net als bij verenigingen die wel onder subsidieverordening vallen – enig inzicht te geven in hun financiën

LOCO heeft dit laatste categorisch geweigerd met als principieel argument dat men er recht op heeft.

Recent is de visie van de Tweede Kamer aangescherpt. Wat is nu echter het merkwaardige?

1. De Tweede Kamer is van mening dat gemeenten die tot nu toe een bijdrage weigerden, hier vanaf 1 januari 2010 niet meer onderuit kunnen.
2. Diezelfde Kamer zegt echter tegelijkertijd dat het dan moet gaan om een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de publieke lokale omroep, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt.

Dit laatste brengt kennelijk met zich mee dat de gemeente inzicht moet krijgen in de financiën van de LOCO.
Hier kunnen en willen we als fractie niet omheen, ondanks onze sympathie voor de LOCO.

Vraag 4:

1. Wat is de visie van het college op dit spanningsveld?
2. Bent u bereid in overleg te treden met de LOCO om hen te bewegen binnen de ruimte van de wet via enig inzicht in hun financiën (eventueel met een gesplitste begroting) mee te werken aan wat toch in hun eigen belang mag worden verondersteld?
3. Aandachtgebied: ruimte en grond

Volkshuisvesting
De huisvesting voor onze bevolking is in meerdere opzichten van groot belang. Voor jongere mensen en voor oudere mensen. We willen een zodanige activiteit op het gebied van de woningmarkt dat die bijdraagt aan bedrijvigheid en een bloeiende economie.

Dus: woningen bouwen; juist ook op plaatsen waar zich bouwvallen bevinden; dat zorgt voor een aantrekkelijke gemeente, waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en te recreëren!

De focus voor de woningbouw ligt in 2009 en 2010 vooral op Wezep – Noord en Oldebroek – West. Dat is prima! De provincie is reeds gestart met overleg over het kwalitatief woningbouwprogramma voor de periode 2015 tot 2019.

Vraag 5:

1. Wat is er tot nog toe vanuit het college gecommuniceerd met de provincie?
2. Hoe gaat het college de prioriteit voor starterswoningen en seniorenwoningen in het laatste gedeelte van de regeerperiode concreet gestalte geven?
3. En wat zal de inzet/lobby zijn voor de rest van 2009 en het begin van 2010?

Beheer leefomgeving

De leefbaarheid van een woonomgeving wordt bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen maar ook door een goede onderhoudstoestand daarvan. In onze gemeente is dit gemiddeld op een goed tot zeer goed niveau. De aantrekkelijkheid van een leefomgeving wordt bepaald door het landschap wat er van nature is of wat ervan gemaakt is. In Oldebroek zijn we gezegend met een prachtig buitengebied met een mooie diversiteit aan landschappen. Om deze landschappen te onderhouden of waar nodig te herstellen hebben we in 2006 het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) aangenomen. We waren één van de eerste gemeenten in Gelderland met een LOP maar we hebben het idee dat we met de uitvoering niet voorop lopen.

Vraag 6:

Mogen we uw reactie hierop?

Een onderdeel van de vaststelling was een jaarlijkse evaluatie:

Vraag 7:

kunt u ons toezeggen dat we dit in 2010 ook werkelijk gaan doen?

4. Aandachtsgebied: Samenleving c.a.

Voorzitter,

Op een aantal belangrijke gebieden kunnen we ons nog niet uitspreken omdat we van u nog nadere plannen tegemoet kunnen zien, over mantelzorg, het mfa-gebruik en de peuterspeelzalen. Dat vinden we jammer omdat we zo binnen de begroting geen integrale afweging kunnen maken.

Mantelzorg:

In een eerder stadium hebben wij aangegeven dat het budget voor mantelzorgondersteuning op het huidige niveau moet blijven. In de conceptbegroting is ongeveer 10.000 euro begroot terwijl er veel meer nodig is. Het College heeft ons tijdens de commissievergadering toegezegd om een meevaller - die vrijkwam bij de aanbesteding van de thuiszorg - te gebruiken voor het op peil houden van de ondersteuning van mantelzorgers.

Wij weten op dit moment nog niets over de hoogte van het bedrag en of het toereikend is, terwijl in de begroting nog steeds het te lage bedrag van bijna 10 000 euro opgenomen is.

Vraag 8:

Graag meer duidelijkheid op dit punt.

Alcoholmatigingsbeleid:

Het alcoholmisbruik en de desastreuse gevolgen ervan op termijn voor onze jongeren baart ons nog steeds zorgen. Bij de behandeling van het horeca-convenant gaven we dat al aan. Ouders halen nog te vaak hun schouders op over de ernst van dit probleem. Het percentage ouders dat drinken door hun jonge kinderen goed vindt of er niets van zegt is nog veel te hoog. Het is namelijk niet genoeg dat je een gezondheidsbeleid hebt met speerpunten. Locale acties zijn nodig. Gelukkig wordt er al veel gedaan, bijvoorbeeld voorlichting op scholen en voorlichting door ex-gebruikers in Slash. Maar de doelgroep waarover we het hier hebben, de ouders, bereiken we daar niet mee. Juist b.v. met de ouders van kinderen die de keten bezoeken zou meer contact wenselijk zijn. Daarom bepleiten we de gesprekken met ouders te intensiveren.

Vraag 9:

Wil het college aangeven wat er concreet gedaan wordt om ouders te bereiken in de strijd tegen het misbruik?

TOT SLOT

Voorzitter, we ronden af.

Vanuit onze taak en verantwoordelijkheid hebben we weer kritisch naar de begroting gekeken. Er zal ook een moment moeten zijn om verantwoording af te nemen van de uitvoering daarvan door dit college. We pleite ervoor dat te doen in de maand februari, tijdig vóór de verkiezingen, uiteraard door het zittende college.

Vraag 10:

Graag een reactie van de andere partijen en het college.

De maatschappelijke en financiële bewegingen die we signaleerden maken het er ook voor onze medewerkers niet gemakkelijker op. Wij zijn als fractie kritisch waar het moet, maar steken ook niet onder stoelen of banken dat we veel goede dingen zien, en blij zijn met de loyale en royale inzet en de professionaliteit van de medewerkers. We weten dat onze gemeente qua omvang z’n beperkingen kent, ook voor de formatie en het functiebouwwerk, maar wat we niet mogen laten gebeuren is dat er onduidelijkheid is over de waardering voor onze mensen.

Die waardering is er ook voor het college en de raad als geheel. Het is fijn opnieuw te constateren dat we het aandurven elkaar waar nodig kritisch tegemoet te treden, maar tegelijkertijd harmonisch te werken. We danken onze collega-raadsfracties daarvoor. Het is onze bede dat dit zo mag blijven.

Voorzitter,

vorige week was het dankdag. Er valt te danken voor heel veel goeds. In een van de preken werd de profeet Habakuk aangehaald. Het ging toen niet erg goed met zijn volk. Hij staat te trillen op zijn benen als hij ziet wat er op het volk aan onheil afkomt. Maar dan spreekt hij ook zijn vertrouwen uit in God met die bekende woorden:

Al zal de vijgenboom niet bloeien
Al zal de wijnstok niets voortbrengen
Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen
Al zal er geen koren op de akker staan
Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
Toch zal ik juichen voor de Heer
Jubelen voor de God die mij redt.

Een enorm Godsvertrouwen. Waarvan wij niet weten of wij in die omstandigheden dat zouden kunnen opbrengen. Iets van deze nood hebben we geproefd bij de mkz-crisis in 2001, toen verschillende van onze agrariërs inderdaad geen rund meer binnen de omheining hadden…

We halen dit aan – voorzitter – als een relativerend contrast. Want onze samenleving is nog steeds welvarend en rijk, vrij van onderdrukking. Alle pleidooien voor verbeteringen mogen onze ogen daar niet voor sluiten. Tegelijk liggen er blijvend taken om aan te werken.

Met hetzelfde vertrouwen als van de profeet Habakuk willen ook wij het laatste jaar in deze samenstelling ingaan. Geve God ons opnieuw zijn zegen.

ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Algemene Beschouwingen 2010 - ChristenUnie

Bericht door ronaldb » wo nov 11, 2009 12:40

Hoera lang leve de graaicultuur van de politieke partijen
Het is te gek voor woorden dat de burgers het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen
en de gemeente hun belasting maar weer lekker verhogen juist in deze tijd zou men de belastingen
niet moeten verhogen maar net als wij burgers een pas op de plaats moeten maken.

Plaats reactie